Huurvoorwaarden voor gebruik van de tennishal

 

 1. Ten aanzien van de huur bestaat slechts een rechtstreekse verhouding tussen de Stichting Indoor Tennis Be Quick-Gouda en de huurder.
 2. De verschuldigde baanhuur dient te zijn voldaan vóór aanvang van het winterseizoen.
 3. De Stichting Indoor Tennis Be Quick-Gouda stelt de huurder op de gereserveerde uren de tennisbaan in goede staat ter beschikking. Indien de Stichting Indoor Tennis Be Quick-Gouda in gebreke blijft, zal behoudens in geval van overmacht, gelegenheid worden gegeven deze uren in te halen op in nader overleg vast te stellen tijden.
 4. Tennislessen mogen alleen worden gegeven onder leiding van gediplomeerde tennisleraren.
 5. Verwarming, verlichting, ventilatie en andere apparatuur mogen alleen worden bediend door daarvoor aangewezen personen. Eventuele schade tengevolge van ongeoorloofde bediening zal op de betrokken  verantwoordelijke personen worden verhaald.
 6. De huurder zal de tennisbanen uitsluitend voor het tennisspel gebruiken. Na afloop dient de baan en de andere in de hal aanwezige uitrusting, voorwerpen e.d. in goede staat te worden achtergelaten. Voor eventuele schade is de huurder jegens de Stichting Indoor Tennis Be Quick-Gouda aansprakelijk.
 7. De Stichting Indoor Tennis Be Quick-Gouda is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan de huurder of medespeler toegebracht, anders dan als gevolg van schuld of nalatigheid van de Stichting Indoor Tennis Be Quick-Gouda.
 8. Indien de huurder zijn/haar verplichtingen jegens de Stichting Indoor Tennis Be Quick-Gouda niet nakomt, is de Stichting Indoor Tennis Be Quick-Gouda gerechtigd hem/haar en eventueel medespelers de toegang tot de baan te ontzeggen zonder restitutie van reeds betaalde huren en onder voorbehoud van alle rechten.
 9. Jeugd mag uitsluitend gebruik maken van de tennishal onder begeleiding van een tennistrainer of een ouder.
 10. Ter voorkoming van overlast aan anderen mag per baan maximaal door 4 spelers worden getennist.
 11. Roken is in de tennishal verboden.
 12. Het is niet toegestaan in de kantine meegenomen consumpties te gebruiken.
 13. Alle kosten veroorzaakt door het niet nakomen der overeenkomst alsmede de kosten die de Stichting Indoor Tennis Be Quick-Gouda moet maken, waaronder begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede rente van het ogenblik waarop de betaling moet geschieden, zijn voor rekening van de huurder.
  Onder rente wordt verstaan 2% per jaar boven het promesse-disconto van de Nederlandsche Bank

 

Tennishal: Sportlaan 6 – 2806 HC Gouda – Telefoon – 0182-584 346 . Secretariaat: Marktstraat 56 , 2741NK Waddinxveen

Telefoon 0182 – 601567 . Banknummer NL15 INGB 0663 7536 78 . K.v.K. 41172854

Indoor Tennis Be Quick Gouda

DutchDesignDistrict © 2019